Portfolios: Splats: Mountain Climber

Montis climbs a nearby mountain ridge.  He knows this range better than anyone.
Mountain Climber

 

Montis climbs a nearby mountain ridge. He knows this range better than anyone.